Kallelse till extra bolagsstämma i Delta Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Delta Minerals AB (publ), org. nr 556935-5711 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2014, kl. 11.00 hos Capensor Capital AB, Cardellgatan 1, 1 tr i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 9 maj 2014,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den måndagen den 12 maj 2014, klockan 12.00 under adress: Delta Minerals AB, c/o Minocon AB, Box 68, 182 11 Danderyd, via e-post till Thomas.lundgren@deltaminerals.se eller per telefon 070-397 25 24.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 9 maj 2014 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1) Stämman öppnas
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två personer att justera protokollet
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) VD redogör för utvecklingen i bolaget
8) Beslut om arvoden till styrelseledamöter
9) Val av styrelse
10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.
Punkt 8 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter

Det föreslås att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande.

Punkt 9 – Val av styrelse
Styrelsen föreslår att den ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att till ny ledamot utses Tore Hallberg. Tore Hallberg är oberoende i förhållande till bolaget och innehar uppdrag som bland annat VD och ledamot i Archelon AB (publ).

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.deltaminerals.se. Kopia av kallelsen kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 42 658 255 aktier och 99 215 425 röster.

Stockholm i april 2014

Delta Minerals AB (publ)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter