Skatteverket fastställer anskaffningsutgiften för Delta Minerals

Skatteverket har fastställt anskaffningsutgiften av Delta Minerals Aktierna för Commodity Quest aktieägare till 0 kronor.

Commodity Quest delade 2013 ut sitt innehav i dotterbolaget Delta Minerals till sina aktieägare med avstämningsdagen den 23 december 2013. Utdelningen av aktierna i Delta Minerals bör anses vara skattefri enligt Skatteverkets beslut den 31 januari 2014, det vill säga skatt erläggs då man avyttrar aktierna. Skatteverket har fastställt anskaffningsutgiften för Delta Minerals aktier till 0 kronor för de som erhöll aktier i denna utdelning. Detta värde är att använda som ingångsvärde vid ett avyttrande av dessa utdelade aktier.

Delta Minerals har ansökt om notering på Aktietorget som en del av förberedelserna inför en större emission med syfte att finansiera produktionsstarten i Filippinerna. Bolaget räknar med att notera sig i samband med att den studie som nu ska genomföras är klar.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
Abraflodens delta innehåller varierande mängder mineraler av olika slag, bland annat magnetit, som används för järnframställning. En viktig biprodukt är sand och grus, som redan undersökts och som kommer att säljas som byggnadsmaterial och fyllnadsmaterial. Fyllnads- och byggnadsmaterialsanden kommer primärt att säljas till Hong Kong och Taiwan. För byggnadsmaterialsanden är även Singapore en intressant marknad.

I Viganområdet uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlas. Genom att transportera bort överflödig sand kommer Delta Minerals verksamhet att innebära en viktig miljö- och samhällsinsats.

Emission
För att genomföra den nödvändiga studien erbjuder Delta Minerals befintliga aktieägare att i en fullt garanterad företrädesemission förvärva nyemitterade aktier uppgående till totalt 3,3 MSEK, med ett bolagsvärde pre-money om 5,0 MSEK. En övertilldelningsoption är beslutad om 2 MSEK. Styrelsen i Delta Mineral ser gärna att nya aktieägare får tillfälle att delta i projektet och övertilldelningsutrymmet kommer att i möjligaste mån ge utrymme till dessa. Emissionen är öppen under tiden 22 januari – 5 februari och är fullt garanterad. Teckningskursen är 0,22 kronor.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Information kring emissionen fås via Eminova Fondkommission, info@eminova.se, tel 08-684 211 00, www.eminova.se samt via Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter