Delta Minerals AB ansöker om notering på Aktietorget

Styrelsen i Delta Minerals AB har beslutat att ansöka om notering på Aktietorget. Delta Minerals är ett onoterat publikt svenskt aktiebolag, som äger rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna. Bolaget planerar nu en studie för att säkerställa halten av magnetit i Abraflodens delta, i Viganområdet i Filippinerna, samt undersöka hur man bäst tar vara på detta mineral, för att senare starta kommersiell utvinning i området.

Ansökan om notering på Aktietorget är en del av förberedelserna inför en större emission med syfte att finansiera produktionsstarten i Filippinerna. Bolaget räknar med att notera sig i samband med att den studie som nu ska genomföras är klar.

Emission
För att genomföra den nödvändiga studien erbjuder Delta Minerals befintliga aktieägare att i en fullt garanterad företrädesemission förvärva nyemitterade aktier uppgående till totalt 3,3 MSEK, med ett bolagsvärde pre-money om 5,0 MSEK. En övertilldelningsoption är beslutad om 2 MSEK. Styrelsen i Delta Mineral ser gärna att nya aktieägare får tillfälle att delta i projektet och övertilldelningsutrymmet kommer att i möjligaste mån ge utrymme till dessa. Emissionen är öppen under tiden 22 januari – 5 februari och är fullt garanterad. Teckningskursen är 0,22 kronor.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
Abraflodens delta innehåller varierande mängder mineraler av olika slag, bland annat magnetit, som används för järnframställning. Det är stor efterfrågan på magnetit, framför allt i Kina. En viktig biprodukt är sand och grus, som redan undersökts och som kommer att säljas som byggnadsmaterial och fyllnadsmaterial. Fyllnads- och byggnadsmaterialsanden kommer primärt att säljas till Hong Kong och Taiwan. För byggnadsmaterialsanden är även Singapore en intressant marknad.

I Viganområdet uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlas. Genom att transportera bort överflödig sand kommer Delta Minerals verksamhet att innebära en viktig miljö- och samhällsinsats.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Information kring emissionen fås via Eminova Fondkommission, info@eminova.se, tel 08-684 211 00, www.eminova.se samt via Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter